Gemensamma EU-regler för CE-märkning

Den 1 juli 2016 träder nya gemensamma europeiska regler i kraft för CE-märkning av kablar. Kravet för CE-märkning utökas då till att även innefatta ett tredjepartsgodkännande av brandprov för flamskyddade kablar. Tillverkarna får 1 år för att anpassa sig till de nya kraven.

De nya reglerna är en del av EU:s byggproduktförordning, även kallad CPR efter den engelska titeln ”Construction Product Regulation”. Förordningen är framtagen för att säkerställa tillförlitlig prestandainformation för byggprodukter genom ett enhetligt språk och jämförbara tekniska specifikationer. Något som är till nytta för både tillverkare, kravställande myndigheter och användare. Konkret innebär förordningen att alla komponenter som installeras i en byggnad måste CE-märkas. De nya reglerna omfattar enbart flamskyddade kablar. Brandsäkra kablar kommer även fortsättningsvis att provas och klassas enligt nuvarande metoder och standarder.

Införseldatumet sköts nyligen fram 6 månader efter ett gemensamt beslut av kabelorganisationen CENELEC och EU.

Vad förändras?
– I Sverige är det Boverket som fastställer minimikravet för kablar som ska installeras i byggnader, berättar Robert Reijers som är försäljningsdirektör på Draka i Nässjö. När de nya reglerna träder i kraft flyttas brandproven för CE-märkning från oss tillverkare till en tredje part – Statens Provningsanstalt (SP). Enligt en specifik beräkningsmodell kommer de att plocka ut och testa två eller flera kablar, med olika dimensioner, för varje produktfamilj. Under brandprovet mäter SP sedan värmeavgivning och flamspridning, förklarar Robert. Förutom dessa två parametrar kommer det även att finnas tilläggskriterier för rökavgivelse, brinnande droppar och surhet.

Är brandklasserna desamma?
– Nja, det tidigare F2-provet finns kvar och motsvaras av europaklass E. Samma prov kommer även att vara ett delkrav i europaklasserna D-B. I övrigt är klassificeringskraven helt annorlunda, svarar Robert. Exempelvis krävs en utökad fabriksinspektion och en fortlöpande certifiering för att få att kablarna ska uppfylla kraven i de högre CPR-klasserna.

En successiv anpassning
– På Draka kommer vi från och med årsskiftet 2016/2017 att övergå till de nya brandklasserna och CE-märka våra produkter enligt den nya förordningen. Våra kablar kommer däremot att behålla sina namn och E-nummer, avslutar Robert.

Här kan du se vilka krav som ställs för de olika EU-klasserna:

klasser-cpr